Taisyklės ir sąlygos

Sąlygos ir taisyklės

Šios pirkimo - pardavimo sąlygos ir taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privaloma ir neatsiejama dalis, kurioje nustatomos Jūsų (toliau – Pirkėjas) ir elektroninės parduotuvės pakuote.com (toliau – Pardavėjas) teisės ir pareigos, prekių ir paslaugų įsigijimo, apmokėjimo, pristatymo ir grąžinimo tvarka.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 • Naudotis Pardavėjo el. parduotuvės paslaugomis turi teisę:
  • Ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus veiksnūs fiziniai asmenys;
  • Nepilnamečiai nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo lėšomis;
  • Visi juridiniai asmenys;
  • Visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
 • Prekių ir/ar paslaugų kainos, nurodytos Pardavėjo el. parduotuvėje, galioja tik perkant/užsakant šias prekes ir/ar paslaugas Pardavėjo el. parduotuvėje. Kainos pateikiamos eurais.
 • Pirkėjas, norėdamas naudotis Pardavėjo el. parduotuvės paslaugomis, pirmiausia turi išsirinkti patikusią prekę ar paslaugą iš siūlomų Pardavėjo el. parduotuvėje. Pirkėjas, išsirinkęs norimą prekę ar paslaugą, spaudžia ant mygtuko PIRKTI.  Tada pirkinys atidurs pirkinių krepšelyje. Savo pirkinių krepšelį Pirkėjas gali pamatyti puslapio dėšinėje pusėje viršuje, kur pasirenkama apmokėti paspaudžiant ant APMOKĖJIMAS. Prieš tai Pirkėjas turi sutikti su sąlygomis. Po to Pirkėjas nukreipiamas pildyti pirkėjo informacijos. Užpildžius reikiamus laukelius, spaudžiama TĘSTI  APMOKĖJIMĄ.
 • Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
  Atsiskaitymas iš anksto suformuotu ruošiniu, bankiniu pavedimu per saugią mokėjimo sistemą Makekommerce – pasirinkus vieną iš atsiskaitymo lange nurodomų, jūsų naudojamo banko, logotipų, apmokėsite be jokių papildomų duomenų įvedimo. Pasirinkus tokią nuorodą klientas nukreipiamas į savo naudojamą banko sistemą, kurioje užtenka tik prisijungti ir patvirtinti mokėjimą, pagal užsakyme suformuotą galutinę mokėjimo sumą, už išsirinktas prekes. Užsakymo ruošinys užpildomas automatiškai, o Pardavėjas tokiu atveju, apie sėkmingą apmokėjimą informuojamas nedelsiant, nepriklausomai nuo naudojamos el. bankininkystės sistemos ir/ar paros meto. Tokiu būdų pagreitinimas prekių ruošimo, išsiuntimo ir gavimo terminas. Atsiskaitant per Makekommerce mokėjimo sistemą taikomi mažesni lėšų pervedimo mokęsčiai. Klientui, atsiskaitančiam šiuo būdu galioja visos tarpininko Makekommerce taikomos sąlygos, privilegijos bei taisyklės Plačiau - https://www.omniva.lt/verslui/makecommerce_mokejimai
 • Atsiskaitymas paprastu bankiniu pavedimu – tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas vietinį mokėjimo pavedimą tiesiogiai padaro į SWEDBANK banko sąskaitą. Rekvizitai pavedimui pateikiami prieš patvirtinant užsakymą, taip pat nurodomi ant išankstinės bei PVM sąskaitų-faktūrų. Nesinaudojantis elektronine bankininkyste klientas gali sąskaitą atsispausdinti ir pavedimą padaryti savo banko skyriuje. Pirkėjas privalo mokėjimo formos skiltyje „Mokėjimo paskirtis“ nurodyti užsakymo numerį, kuris pateiktas užsakymo patvirtinimo el. laiške. Banko taikomi mokesčiai už pinigų pervedimą į Swedbank sąskaitą nėra įtraukiami į kliento sąskaitą už prekes. Pardavėjas neatsako už tokių mokęsčių taikymą ir/ar dydį. Prieš darydami bankinį pavedimą įsitikinkite, kad patvirtinote užsakymą bei gavote tai patvirtinantį elektroninį laišką, kitokiu atveju sistemoje užsakymas neužregistruojamas. Dėmesio! Mokant tokiu būdu lėšų įskaitymas vykdomas tik pagal standartinę jūsų naudojamos el. bankininkystės tiekėjo (jūsų banko) tvarką, o pavedimai įskaitomi tik tam tikrais intervalais, atitinkamomis dienomis. Klientas, mokėdamas šiuo būdu turi būti susipažinęs su lėšų pervedimo trukme ir tikslumu pagal savo naudojamo banko nuostatas, pardavėjas šiuo atveju neatsako už lėšų įskaitymo trukmę ir užsakymas vykdyti pradedamas tik lėšoms atsiradus Swedbank banko sąskaitoje.
 • Pirkėjas, pasirinkęs atsiskaitymo bankiniu pavedimu paslaugas, įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant, nes tik gavus apmokėjimą už prekes/paslaugas pradedamas formuoti užsakymas ir pradedamas skaičiuoti paslaugos / prekės įvykdymo-perdavimo terminas.
 • Toliau Pardavėjo ir Pirkėjo bendradarbiavimas vyksta el.paštu.
 • Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el.parduotuvėje, suformavęs prekių krepšelį, atlieka visus paeiliui veiksmus užsakymui pateikti. Kiekviena sutartis sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra saugoma Pardavėjo duomenų bazėje.
 • Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, papildyti ar taisyti šias Taisykles.

 

2. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

 • Pirkdamas pakuote.com parduodamas prekes ar paslaugas Pirkėjas privalo nurodyti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, galiojantį elektroninio pašto adresą, adresą). Pirkėjo informacija yra naudojama tik įsipareigojimams tarp Pirkėjo ir Pardavėjo vykdyti ir interesams apginti.
 • Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims. Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
 • Pakuote.com nesaugo jokių Pirkėjo bankinių duomenų (tokių kaip slaptažodis, sąskaitos numeris ir pan.), kadangi mokėjimo metu Pirkėjas yra nukreipiamas į išorines sistemas.

 

3. PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

 • Laikoma, kad Pirkėjui patvirtinus suformuotą užsakymą, tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis.
 • Užsakymo suvestinės kopija išsiunčiama Pirkėjui el.paštu ir saugoma Pardavėjo duomenų bazėje.
 • Ši pirkimo-pardavimo sutartis įsigalioja tik Pirkėjui apmokėjus užsakymą.
 • Pirkėjui neapmokėjus užsakymo, laikoma, kad Pirkėjas vienašališkai nutraukė sutartį.

 

4. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

 • Pirkėjas turi teisę pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę ir/ar paslaugą, pateikiamą Pardavėjo el. parduotuvėje.
 • Pirkėjas, naudodamasis Pardavėjo el. parduotuvės paslaugomis, sutinka su šiomis Pirkimo – pardavimo sąlygomis ir taisyklėmis ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis.
 • Pirkėjas, pateikdamas užsakymą prekėms ir/ar paslaugoms ir/ar sudarydamas sutartį su Pardavėju, įsipareigoja pateikti išsamius ir teisingus duomenis.
 • Pirkėjas atsako už visus teisėtus ir neteisėtus veiksmus, atliktus naudojantis Pardavėjo el. parduotuve.
 • Pirkėjas atsakingas už šių Taisyklių laikymąsi, jei su jomis ir nesusipažino, nors tokia galimybė buvo suteikta.

 

5. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

 • Pardavėjas įsipareigoja išsiųsti Pirkėjui apmokėtas prekes ar suteikti paslaugas per paslaugos aprašyme nurodytą laikotarpį.
 • Jeigu užsakymo pateikimo ir/ar sutarties su Pardavėju sudarymo metu ar vėliau Pirkėjas pateikia melagingus, netikslius, klaidinančius ar ne visus reikalaujamus pateikti duomenis, arba nesilaiko kitų įsipareigojimų, numatytų šiose taisyklėse, Pardavėjas turi teisę nedelsiant panaikinti Pirkėjo užsakymą ir apriboti Pirkėjui teisę naudotis Pardavėjo el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
 • Pardavėjas turi teisę, be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti Pirkėjo užsakymo vykdymą ir/ar naudojimąsi el. parduotuvės paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad Pirkėjas užsiima neleistina veikla ar kitaip bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbui arba stabiliam veikimui.
 • Pardavėjas turi teisę teikti bei atšaukti teikiamas paslaugas. Pvz., jeigu yra pagrindo manyti, kad Klientas bando pakenkti, švaistyti laiką ir kalbėti apie tai, kas nesusiję su paslaugos teikimu, siųsdamas įvairaus pobūdžio žinutes ar el. laiškus, Pardavėjas turi teisę neatrašyti į žinutes arba jį užblokuoti ir atšaukti užsakytas paslaugas bei negrąžinti pinigų už atliktą darbą, jeigu iškyla tokia situacija ir atšaukti sutartį.
 • Pardavėjas neatsako už jokius trečiųjų asmenų veiksmus, kai tokie asmenys, pasinaudoję Pirkėjo bankininkystės sistema, pateikia užsakymus ir/ar sudaro sutartis ir/ar atsiskaito Pardavėjo el. parduotuvėje.
 • Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu, neįspėjęs Pirkėjo, laikinai sustabdyti elektroninės parduotuvės veiklą tam, kad atliktų atnaujinimus (tokius kaip programiniai patobulinimai ir pan.).
 • Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be išankstinio įspėjimo savo nuožiūra sustabdyti, pildyti, keisti šias taisykles ir kitus su taisyklėmis susijusius dokumentus, apie tai informuodamas Pirkėją el. parduotuvėje. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami el. parduotuvės sistemoje.

 

6. PREKIŲ IR PASLAUGŲ PRISTATYMAS

 • Pirkėjas, apmokėjęs už prekę/paslaugą (pasirinktos pakuotės dizainą), ją gaus skaitmeniniu formatu. Kai tik apmokėjimas bus patvirtintas, Pirkėjui bus paruoštas išsiųstas el. laiškas su parsisiuntimo nuoroda ir visa reikalinga informacija reikalinga failų parsisiuntimui. Su vienu pirkimu Pirkėjas turi galimybę dviems parsisiuntimams. Atkreipiame jūsų dėmesį, kad failus reikia parsisiųsti į savo kompiuterį, o ne telefoną ar planšetę. Būkite tikri, kur išsaugote parsisiųstus failus. Mes nesame atsakingi už tai, jeigu netinkamai išsaugojote ar ištrynėte šablono failus. Jeigu apmokėjimas buvo atliktas per Makekommerce tai failai yra parengiami parsisiuntimui per 24val. (parsisiuntimas kartais gali šiek tiek užtrukti, iki 48 val). Priklausomai nuo užsakymo pateikimo failų paruošimas gali užtrukti ir ilgiau. Tokiu atveju šalys susitaria papildomai ir failų persiuntimo terminas nustatomas atskiru susitarimu. Jei užsakymo vykdymo metu atsiranda papildomi reikalavimai ar koregavimai ir pan. terminas failų persiuntimui skaičiuojamas kiekvienu atveju individualiai ir suderinamas el.paštu.
 • Pirkėjas, apmokėjęs už paslaugą, po reikiamų duomenų išsiuntimo Pardavėjui, pirminį paslaugos įvykdymo variant( pakuotės dizaino 3D vizualizaciją) gaus per 24 val. nurodytu el. paštu.
 • Pirkėjas tada gali peržiūrėti savo paslaugos užsakymo įvykdymą ir pranešti, ar viskas yra gerai, ar reikalingi koregavimai ir nurodyti tikslią informaciją. Taisymai ir koregavimai bus atliekami iki tol, kol Pirkėjas bus patenkintas galutiniu variantu. Galutinis variantas Pirkėjui bus išsiųstas “Ai”, “Psd” bei PDF formatu el.paštu. Atkreipiame dėmesį į tai, jeigu po pirminio varianto išsiuntimo iš Pirkėjo negaunamas joks atsakymas per 3 dienas, tada atliktas darbas laikomas užbaigtu. Ir galutiniai failų variantai darbiniu PDF formatu bus išsiųsti pagal pirminį variantą.
 • Prekių bei paslaugų užsakymai priimami ir vykdomi 24/7.

 

7. PREKIŲ IR PINIGŲ GRĄŽINIMAS

 • Dėl prekių pobūdžio (šiuo atveju – tai yra skaitmeninis produktas), parduodamos prekės nėra grąžinamos, nes dėl prekės prigimties Pirkėjas negali garantuoti šios prekės grąžinimo.
 • Pinigai gali būti grąžinti tik tuo atveju, jeigu už apmokėtas paslaugas, jos nebuvo įvykdytos. Taisymai ir koregavimai, susiję su paslaugos teikimu yra atliekami iki tol, kol Pirkėjas yra patenkintas galutiniu variantu.
 • Negalėdamas įvykdyti užsakymo dėl susidariusių nenumatytų aplinkybių, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti pinigus per 2 (dvi) dienas į pradinę Pirkėjo sąskaitą.

 

8. AUTORIŲ TEISĖS, DIZAINO ŠABLONŲ PANAUDOJIMAS KOMERCINIAMS TIKSLAMS, PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS DĖL AUTORIŲ TEISIŲ.

 • Visi Pakuotės dizaino šablonai, pateikti pakuote.com svetainėje, yra autorių teisių objektai. Pirkdami Pakuotės dizaino šabloną, jūs įgyjate licenciją tik asmeniniam naudojimui. Platinimas, perpardavimas ar panaudojimas komerciniams tikslams yra neleistinas. Vienas Pakuotės dizaino šablonas yra skirtas tik vienam vartotojui/pirkėjui. Toliau yra pateikiami paprasti pavyzdžiai, kurie padės geriau tai suprasti:
  • a. Tarkime, jūs esate agentūra, asmuo ar įmonė, kuri teikia reklamos/dizaino/marketingo paslaugas klientams. Jūs gavote užsakymą sukurti dizainą10-čiai produktų. Jūs negalite įsigyti vieno Pakuotės dizaino šablono ir naudoti jį, rengiant dizainą 10-čiai klientų. Toks veiksmas pažeis sutartį ir privers imtis teisinių veiksmų
  • c. Kitas pavyzdys. Jūs įsigijote Pakuotės dizaino šabloną ir sužinote, kad jūsų draugui taip pat reikia Pakuotės dizaino. Jūs pasiūlote savo įsigytą Pakuotės dizaino šabloną savo draugui. Tokiu ateju, tai yra neleistina, nes tai yra būtų laikoma Pakuotės dizaino platinimu. O mūsų Pakuotės dizaino platinimas yra neleistinas.
  • d. Pavyzdžiui, jums patinka mūsų Pakuotės dizaino šablonai ir jūs norėtumėte pradėti savo verslą, paremtu mūsų verslo modeliu. Jūs parsisiunčiate mūsų Pakuotės dizaino šablonus ir sukuriate internetinę svetainę kitoje šalyje. Tai būtų laikoma Pakuotės dizaino šablonų platinimu, perpardavimu ir panaudojimu komerciniams tikslams. Jums neleistina taip daryti, kitu atveju, tai priverstų imtis teisinių veiksmų.
  • e. Kitas pavyzdys. Jums patinka mūsų Pakuotės dizaino šablonai ir norėtumėte pradėti savo verslą, paremtu mūsų verslo modeliu, Lietuvoje, kitoje šalyje ar bet kurioje kitoje pardavimų platformoje, panaudojant mūsų Pakuotės dizaino šablonus, pakeičiant jo dizainą. Tokiu atveju, tai pažeistų sutartį ir priverstų imtis teisinių veiksmų. Mūsų Pakuotės dizaino šablonai negali būti parduodami ar perparduodami tokie, kokie jie yra ar su pakeitimais. Jūs galite susikurti savo Pakuotės dizaino šablonus ir juos pardavinėti, tačiau negalite tam panaudoti mūsų Pakuotės dizaino šablonų ar jiems atitinkamų pvz.

Yra daugybė programų, kurios gali pranešti mums, jeigu mūsų Pakuotės dizaino šablonai yra platinami internete, perparduodami ar naudojami komerciniams tikslams. Laikomės griežtos autorių teisių politikos ir imsimės teisnių veiksmų autorių teisių pažeidimo atveju.

 

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 • Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Pirkėjas turi teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad praranda teisę naudotis eletroninės parduotuvės paslaugomis.
 • Jei po taisyklių pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su nauja taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.
 • Visi nesutarimai dėl šių taisyklių ir iš jų kylančių įsipareigojimų vykdymo sprendžiami derybų keliu, o nesusitarus derybose – įstatymų nustatyta tvarka.
 • Turėdami kokių nors klausimų visuomet galite susiekti el.paštu info@pakuote.com.